Od 16 do 19 lutego 2021 r. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” rozpoczyna rekrutację do Projektu „PAPILIO – nowe możliwości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt poprzez rozszerzenie oferty społeczno – zawodowej Warsztatu Terapii Zajęciowej ma na celu wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W ramach działań beneficjenci zostaną objęci wielopłaszczyznowym wsparciem. Działania będą odbywały się poprzez diagnozę, określenie i realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji zawodowej i społecznej z elementami działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i aktywizujących zawodowo.

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące Uczestnikami lub Klubowiczami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”. Jednym z wymaganych dokumentów, koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest zaświadczenie z ZUS, celem poświadczenia o braku zatrudnienia.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 2619144

Logo EFS