Deklaracja dostępności Stowarzyszenie Otwarte Serca

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie Otwarte Serca.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany,PDF)
 • brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Wyłączenia

 • nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury
 • nie wszystkie elementy na podstronach mają odpowiedni kontrast
 • nie wszystkie dokumenty są dostępne dla czytników

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Gawor, pracownik Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”.
 • E-mail: informatyka@otwarteserca.com
 • Telefon: 32 2619144

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
 • Adres: ul. Św. Antoniego 107
  41-303 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: wtz@otwarteserca.com
 • Telefon: 322619144

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” mieści się przy ul. Św. Antoniego 107

 • Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przed wejściem głównym znajduje się szeroki podjazd. 
 • Na parterze znajdują się toalety zgodne z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia dotyczącego pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami. 
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Podłoga na parterze została wyrównana
 • Wyrównano schody i zamontowano poręcze dostosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami.