Deklaracja dostępności

Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://otwarteserca.com  zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://otwarteserca.com 

 1. Data publikacji strony internetowej http://otwarteserca.com – 2019
 2. Data ostatniej aktualizacji strony: aktualizowana na bieżąco.
 3. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15

W  Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.z której wynika, że strona internetowa http://otwarteserca.com jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848).

 

Niezgodności lub wyłączenia dotyczą wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury
 • nie wszystkie elementy na podstronach mają odpowiedni kontrast.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://otwarteserca.com była na poziomie WCAG 2.1

 

Informacje i dane kontaktowe

 • 41 – 303 Dąbrowa Górnicza, ul. Św. Antoniego 107;
 • telefon: 32 261 91 44,  
 • e-mail: wtz@otwarteserca.com

 

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

Strona internetowa http://otwarteserca.com w górnym prawym rogu posiada narzędzia ułatwień dostępu, które pozwala na: zmiany kontrastu oraz wielkości wyświetlanych liter, powiększanie czcionki, podkreślenie linków.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem wtz@otwarteserca.com lub pod numerem 32 2619144

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” mieści się przy ul. Św. Antoniego 107

 • Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przed wejściem głównym znajduje się szeroki podjazd. 
 • Na parterze znajdują się toalety zgodne z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia dotyczącego pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami. 
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych