Plakat bezpieczne WTZ dofinansowaniu projektu z UE
 
  Uprzejmie zawiadamiamy, iż Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” jest beneficjentem grantu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażania potrzebnego do ich stosowania.